,

اندی سرکیس، موسس استودیو ایمجینریوم

اندی سرکیس در نقش سزار در فیلم قیام سیاره میمونها
,

زندگی پی، جادوی تصویر حرفهای شما را باورپذیر می کند.

زندگی پی و چالش های یک فیلم جلوه های ویژه اسکاری
, ,

ژرژ ملی یس بنیان گذار جلوه های ویژه

سر گذشت ژرژ مه لیس