استودیو پرده سبز

پرده سبز یکی از پرکاربرد ترین ابزار تکنیک کروماکی است.