نمایش عروسکی ماپتها

در فیلمبرداری کروماکی و حذف کروماکی عروسک گردان می توان نمایش عروسکی را فیلمبرداری کرد و کاراکتر عروسکی نمایش داده شود.