استودیو فیلمبرداری

ابعاد استودیو فردا ۱۳ در ۱۳ با ارتفاع ۵ متر است.