استودیو ماشین

در استوذیو فردا امکان ورود و حرکت ماشین (خودرو)وجود دارد.