,

اندی سرکیس، موسس استودیو ایمجینریوم

, ,

ژرژ ملی یس بنیان گذار جلوه های ویژه